Announcements

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE)

2024-03-29

ในกรณีที่เป็นความวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์หรือเกี่ยวกับสัตว์ วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาจะมีการกำหนดให้ผู้เขียนส่งเอกสารการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/การวิจัยในมนุษย์ สำหรับต้นฉบับบทความที่ส่งเข้ามารับการพิจารณาเพื่อเผยแพร่ในวารสาร JSSE ตั้งแต่ปีที่ 8 เล่ม 1 พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ผู้เขียนดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารการรับรองจริยธรรมการวิจัยให้เรียบร้อย

Reset Password

2022-01-26

เรียนทุกท่าน 

ด้วยระบบ ThaiJo2.0 ได้มีการอัพเดตระบบไปแล้วนั้น ส่งผลให้ User ทุกท่านไม่สามารถ login ด้วย User & password เดิมได้ ทาง JSSE ขอแจ้งให้ USER กด Forget Password และ Reset Password คามขั้นตอนต่อไป

กำหนดวันประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

2021-05-05

กำหนดวันประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564   https://tci-thailand.org/?p=6225 182518570_2820742604805118_6431278422467159134_n.jpg