ข่าวประกาศ

ประกาศรับบทความสำหรับ JSSE ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565)

2021-08-30

The JSSE Vol.5 No.1 (Jan-Jun 2022) is now open for both research and review manuscripts. We encourage you to submit the manuscript through our online system.  The JSSE has been indexed in TCI (Tier 2) since Vol. 4 No. 1 (Jan-Jun 2021). The JSSE is under consideration of publication charge, 1500 Baht/article, which will be charged only the manuscript is accepted for publication. JSSE.jpg

ดาวน์โหลดเทมเพลทบทความ (Download Article Template)

ประกาศรับบทความสำหรับ JSSE ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) 

รับสมัครบทความวิจัยและบทความปริทัศน์ (หรือบทความวิชาการ) เพื่อลงในวารสาร JSSE ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2565) โดยรับบทความผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น ทั้งนี้ JSSE ได้รับการประเมินให้อยู่ใน TCI กลุ่ม 2 ตั้งแต่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564) ทั้งนี้ วารสารอยู่ระหว่างจัดทำประกาศอัตราค่าธรรมตีพิมพ์บทความ บทความละ 1500 บาท โดยจะเรียกเก็บเมื่อบทความผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารแล้ว

ขอความร่วมมือผู้เขียนกรอกข้อมูลในระบบ submission ให้ครบถ้วน  ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. รายชื่อและหน่วยงานต้นสังกัดของผู้แต่งทุกราย
2. ชื่อเรื่องภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
3. บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
4. คำสำคัญ (keyword) ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ต้องกรอกที่ละ keyword)
5. เอกสารอ้างอิง (references) ภาษาอังกฤษ (เท่านั้น) พิมพ์ต่อเนื่อง 1 รายการต่อการเคาะ enter 1 ครั้ง

ในกรณีที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนบทความอาจจะได้รับการปฏิเสธและให้ส่งใหม่ (Reject and Resubmission) ได้

 

ดาวน์โหลดเทมเพลทบทความ (Download Article Template)

แบบโอนลิขสิทธิ์บทความ (Copyright Transfer Form)

ทางวารสาร JSSE ได้กำหนดให้มีการกรอกแบบโอนลิขสิทธิ์บทความให้ครบถ้วนและส่งมายังกองบรรณาธิการในข้อมูลเสริม (supplementary data) พร้อมกับนิพนธ์ต้นฉบับ (manuscript) ที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ ทั้งนี้ ผู้เขียนหลัก (corresponding authors) หรือผู้รับมอบอำนาจ (ในฐานะตัวแทนของผู้เขียนทุกคน) สามารถดำเนินการโอนลิขสิทธิ์บทความแทนผู้เขียนทั้งหมดได้ ซึ่งสามารถอัพโหลดไฟล์บทความต้นฉบับ (Manuscript) และไฟล์แบบโอนลิขสิทธิ์บทความ (Copyright Transfer Form) ในเมนู “Upload Submission” ดังนี้
1. อัพโหลดไฟล์บทความต้นฉบับ (Manuscript) ในเมนูย่อย Article Component > Article Text
2. อัพโหลดไฟล์แบบโอนลิขสิทธิ์บทความ (Copyright Transfer Form) ในเมนูย่อย Article Component > Other

ดาวน์โหลด ไฟล์แบบโอนลิขสิทธิ์บทความ (Copyright Transfer Form)

วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ขอความร่วมมือผู้เขียนทุกคนตรวจสอบรูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เอกสารอ้างอิงแต่ละรายการให้พิมพ์ต่อกันยาวจนตกบรรทัดเอง (ใช้การเคาะ space bar ตามความหมาะสม) แต่ห้ามเคาะ enter เพื่อตัดบรรทัด (ระบบการตรวจสอบรายการเอกสารอ้างอิงจะนับ 1 รายการต่อการกด enter 1 ครั้ง) ทั้งนี้ เอกสารอ้างอิงทุกรายการต้องเขียนระบบการอ้างอิงแบบ APA (American Psychological Association) เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ต้องระบุภาษาที่ตีพิมพ์ไว้ในวงเล็บหลังชื่อบทความ ยกเว้นบทความภาษาอังกฤษที่ไม่ต้องระบุภาษาไว้ในวงเล็บหลังชื่อบทความ กรุณาศึกษาตัวอย่างการเขียนรายการเอกสารอ้างอิงจากตัวอย่างในเทมเพลทบทความ

วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

2021-06-30

ตอนนี้วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2564

https://tci-thailand.org/?p=6479

209301968_2859221727623872_8138137376493994866_n.jpg

กำหนดวันประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

2021-05-05

กำหนดวันประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 2 (2564-2567) และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2564 ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564   https://tci-thailand.org/?p=6225 182518570_2820742604805118_6431278422467159134_n.jpg