ที่ปรึกษาวารสาร

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ศรี สุภาษร
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุระ วุฒิพรหม
กองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการจากภายนอกมหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาสตราจารย์ประนอม จันทรโณทัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศาสตราจารย์โกสินทร์ จำนงไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศาสตราจารย์สันติ แม้นศิริ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ศาสตราจารย์วินิช พรมอารักษ์ สถาบันวิทยสิริเมธี
รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์ ประกอบผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจารย์ชาตรี ฝ่ายคำตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ พรพิสุทธิมาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรีฑา แก้วคง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นินนาท์ จันทร์สูรย์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธิดา รักกะเปา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัดดาวัน นาใจแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
กองบรรณาธิการ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ศิริพร จัึงสุทธิวงษ์ ภาควิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มะลิวรรณ อมตธงไชย ภาควิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา ภาควิชาเคมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร พรไตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์ กัณฑโชติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรศักดิ์ สุขบท ภาควิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม ทิพราช ภาควิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ สีบุตร ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงกต ศรีอุไร ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์
ฝ่ายจัดการวารสาร
นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์
นายนัฐพงษ์ สืบสุข
นายกมล คำพิบูลย์
นางสาวจิราภรณ์ ทองสุด