ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ประกาศ (click)

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
..................................................................................................

                  เพื่อให้การจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นวารสารสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล   
                   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533  จึงแต่งตั้งที่ปรึกษาบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้

1) ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ ประกอบด้วย
         
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


มีหน้าที่  
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการดำเนินงานการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2) หัวหน้ากองบรรณาธิการ

           1. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ศรี  สุภาษร             บรรณาธิการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
           2. รองศาสตราจารย์ปุริม  จารุจำรัส               บรรณาธิการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    มีหน้าที่ ดังนี้        

  • ดูแลการบริหารและการดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา
  • พิจารณาความเหมาะสมในการตีพิมพ์

3) กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์วิชัย  ริ้วตระกูล

มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ศาสตราจารย์ประนอม  จันทรโณทัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ศาสตราจารย์โกสินทร์  จำนงไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4. ศาสตราจารย์สันติ  แม้นศิริ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5. ศาสตราจารย์วินิช  พรมอารักษ์

สถาบันวิทยสิริเมธี          

6. รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  ประกอบผล

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7. รองศาสตราจารย์ชาตรี  ฝ่ายคำตา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. รองศาสตราจารย์อิสรา  ก้านจักร

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9. รองศาสตราจารย์พัชรินทร์ ปัญจบุรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  พรพิสุทธิมาศ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรีฑา  แก้วคง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นินนาท์  จันทร์สูรย์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

14. รองศาสตราจารย์สุทธิดา  รักกะเปา 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15. รองศาสตราจารย์พัดตาวัน  นาใจแก้ว

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

16. รองศาสตราจารย์พรรัตน์  วัฒนกสิวิชช์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17. ศาสตราจารย์ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์

ภาควิชาเคมี

 

18. รองศาสตราจารย์มะลิวรรณ  อมตธงไชย

ภาควิชาเคมี

 

19. รองศาสตราจารย์สายันต์  แสงสุวรรณ

ภาควิชาเคมี

 

20. รองศาสตราจารย์เชิดศักดิ์  บุตรจอมชัย

ภาควิชาฟิสิกส์

 

21. รองศาสตราจารย์วรศักดิ์  สุขบท

ภาควิชาฟิสิกส์

 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กติกา  สระมณีอินทร์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลย์ชิญาภัท  อริยะเชาว์กุล

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  สีบุตร

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

 

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวิน  นามมั่น

ภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์

 

     มีหน้าที่ ดังนี้        

  • ให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการหรือตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของบทความก่อนตีพิมพ์
  • ดูแลการบริหารและการดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา
  • พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมตามสาขาของผลงาน
  • พิจารณาบทความที่เสนอขอรับการตีพิมพ์ (ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว)

 

3. กองบรรณาธิการจัดการวารสาร

1. รองศาสตราจารย์สุระ  วุฒิพรหม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์  กัณฑโชติ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. รองศาสตราจารย์กานต์ตะรัตน์  วุฒิเสลา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    มีหน้าที่ดังนี้
         
(1) ดูแลและบริหารจัดการการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา

          (2) ตรวจสอบความเรียบร้อยในการออกแบบ การจัดทำรูปเล่ม การใช้ภาษา การอ้างอิง  

                และจัดทำต้นฉบับ

4. ฝ่ายประสานงานวารสาร

1. นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. นายนัฐพงษ์ สืบสุข

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. นางสุกัญญา  พิมพ์บุญมา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    มีหน้าที่ ดังนี้      

          (1) ประชาสัมพันธ์การจัดทำวารสารให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          (2) ตรวจสอบการรูปแบบบทความ และพิสูจน์อักษรในเบื้องต้น

          (3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปแบบผลงานและประสานงานด้านการจัดพิมพ์

          (4)  เบิกจ่ายด้านการเงินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา

          (5)  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                              

                    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2564  เป็นต้นไป

                            ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม  2564

 

                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา)
                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี