ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ประกาศ (click)

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เรื่อง  แต่งตั้งที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
..................................................................................................

                  เพื่อให้การจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นวารสารสำหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา ของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล   
                   ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 และมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533  จึงแต่งตั้งที่ปรึกษาบรรณาธิการและกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้

1) ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ ประกอบด้วย
         
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


มีหน้าที่  
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารและการดำเนินงานการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2) หัวหน้ากองบรรณาธิการ

           1. รองศาสตราจารย์ศักดิ์ศรี  สุภาษร (บรรณาธิการด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา)  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
           2. รองศาสตราจารย์ปุริม  จารุจำรัส  (บรรณาธิการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    มีหน้าที่ ดังนี้        

  • ดูแลการบริหารและการดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา
  • พิจารณาความเหมาะสมในการตีพิมพ์

3) กองบรรณาธิการ ประกอบด้วย

1. ศาสตราจารย์วิชัย  ริ้วตระกูล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ศาสตราจารย์ประนอม  จันทรโณทัย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. ศาสตราจารย์โกสินทร์  จำนงไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4. ศาสตราจารย์สันติ  แม้นศิริ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5. ศาสตราจารย์วินิช  พรมอารักษ์

สำนักวิชาวิทยาการโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี          

6. รองศาสตราจารย์ธีรวัฒน์  ประกอบผล

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7. รองศาสตราจารย์ชาตรี  ฝ่ายคำตา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

8. รองศาสตราจารย์อิสรา  ก้านจักร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

9. รองศาสตราจารย์พัชรินทร์ ปัญจบุรี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ  พรพิสุทธิมาศ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัฒน์  ศรีสวัสดิ์

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12. รองศาสตราจารย์กรีฑา  แก้วคง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นินนาท์  จันทร์สูรย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

14. รองศาสตราจารย์สุทธิดา  รักกะเปา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

15. รองศาสตราจารย์พัดตาวัน  นาใจแก้ว

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

16. รองศาสตราจารย์พรรัตน์  วัฒนกสิวิชช์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

17. ศาสตราจารย์ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

18. รองศาสตราจารย์มะลิวรรณ  อมตธงไชย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

19. รองศาสตราจารย์สายันต์  แสงสุวรรณ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

20. รองศาสตราจารย์เชิดศักดิ์  บุตรจอมชัย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

21. รองศาสตราจารย์วรศักดิ์  สุขบท

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กติกา  สระมณีอินทร์

นักวิชาการอิสระ

 

23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลย์ชิญาภัท  อริยะเชาว์กุล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์  สีบุตร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวิน  นามมั่น

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

     มีหน้าที่ ดังนี้        

  • ให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการหรือตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการของบทความก่อนตีพิมพ์
  • ดูแลการบริหารและการดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา
  • พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสมตามสาขาของผลงาน
  • พิจารณาบทความที่เสนอขอรับการตีพิมพ์ (ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว)

 

3. กองบรรณาธิการจัดการวารสาร

1. รองศาสตราจารย์สุระ  วุฒิพรหม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่อทิพย์  กัณฑโชติ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. รองศาสตราจารย์กานต์ตะรัตน์  วุฒิเสลา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    มีหน้าที่ดังนี้
         
(1) ดูแลและบริหารจัดการการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา

          (2) ตรวจสอบความเรียบร้อยในการออกแบบ การจัดทำรูปเล่ม การใช้ภาษา การอ้างอิง  

                และจัดทำต้นฉบับ

4. ฝ่ายประสานงานวารสาร

1. นางสาวอมรรัตน์ วะสุรีย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2. นายนัฐพงษ์ สืบสุข

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3. นางสุกัญญา  พิมพ์บุญมา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

    มีหน้าที่ ดังนี้      

          (1) ประชาสัมพันธ์การจัดทำวารสารให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

          (2) ตรวจสอบการรูปแบบบทความ และพิสูจน์อักษรในเบื้องต้น

          (3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปแบบผลงานและประสานงานด้านการจัดพิมพ์

          (4)  เบิกจ่ายด้านการเงินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา

          (5)  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย                              

                    ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2564  เป็นต้นไป

                            ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม  2564

 

                      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา)
                             อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี