ตอนนี้วารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2564

https://tci-thailand.org/?p=6479