เรียนทุกท่าน 

ด้วยระบบ ThaiJo2.0 ได้มีการอัพเดตระบบไปแล้วนั้น ส่งผลให้ User ทุกท่านไม่สามารถ login ด้วย User & password เดิมได้ ทาง JSSE ขอแจ้งให้ USER กด Forget Password และ Reset Password คามขั้นตอนต่อไป