คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความยินดีขอแจ้งให้ทราบว่า วารสารวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา (JSSE) ปีที่ 5 เล่มที่ 1 (ม.ค. - มิ.ย. 65) ฉบับสมบูรณ์ ได้เผยแพร่ออนไลน์แล้วใน https://so04.tci-thaijo.org/index.php/JSSE/issue/view/17256

ทาง JSSE ขอขอบคุณผู้เขียนที่ส่งผลงานมาร่วมเผยแพร่ และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประเมินบทความต้นฉบับจนกระทั่งได้รับการตอบรับให้เผยแพร่ใน JSSE