สำหรับบทความใน JSSE ตั้งแต่ปีที่ 8 เล่ม 1 พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป ผู้นิพนธ์ต้องระบุการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พร้อมใส่หมายเลขใบรับรองด้วย (ถ้ามี) หรืออธิบายเกี่ยวกับการดำเนินการวิจัยที่แสดงถึงการไม่ขัดต่อจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เช่น การได้ขอความยินยอมโดยใช้เอกสารจากผู้เข้าร่วมวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence) และหลักความยุติธรรม (Justice) เป็นต้น

ทั้งนี้ ทางกองบรรณาธิการมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การส่งเสนอ manuscript ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในมนุษย์ ดังนี้

1. กรณีที่ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารรับรองจริยธรรมในมนุษย์ ได้แก่

    • บทความที่ไม่ใช้เพื่อประกอบการขอสำเร็จการศึกษาหรือขอตำแหน่งทางวิชาการ เช่น งานวิจัยในชั้นเรียนระดับปริญญาตรี ให้ส่งเอกสารรับรองการปฏิบัติตามจริยธรรมในมนุษย์โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขา/คณบดี/ผู้อำนวยการลงนามรับรอง
    • บทความงานวิจัยการค้นคว้าอิสระหรือสารนิพนธ์ (6 หน่วยกิต) ที่ใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษา ให้ส่งเอกสารรับรองการปฏิบัติตามจริยธรรมในมนุษย์ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าสาขา/ประธานหลักสูตร/คณบดี/ผู้อำนวยการลงนามรับรอง

2. กรณีที่ต้องส่งเอกสารรับรองจริยธรรมในมนุษย์ ได้แก่ บทความที่จะใช้ประกอบการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั้งกรณีอาจารย์และครู

3. กรณีที่กองบรรณาธิการจะพิจารณายกเว้น/ไม่ยกเว้นการส่งเอกสารรับรองจริยธรรมในมนุษย์ ได้แก่ งานวิจัยวิทยานิพนธ์ที่ใช้ประกอบการขอสำเร็จการศึกษา ซึ่งผู้เขียนต้องเขียนอธิบายให้อธิบายเกี่ยวกับการเข้ารับการอบรมจริยธรรมการวิจัย และ/หรือการดำเนินการวิจัยที่แสดงถึงการไม่ขัดต่อจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทั้งนี้ กองบรรณาธิการจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

กรณีที่ไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารรับรองจริยธรรมในมนุษย์  ให้ดาวน์โหลดเอกสารแบบขอยกเว้นการส่งเอกสารรับรองการการวิจัยในมนุษย์ (Word.docx) ได้ที่
https://docs.google.com/document/d/1PBnbdOZRlv7i4Z1_mFGiG_LqhOxgSddA/edit?usp=share_link&ouid=110552611364096854681&rtpof=true&sd=true
หรือดาวน์โหลดเอกสารแบบขอยกเว้นการส่งเอกสารรับรองการการวิจัยในมนุษย์ (.Pdf) ได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1PBoFbSe2iMtvRlNPnJINeUotKisxJqZ4/view?usp=share_link

ทั้งนี้ ทั้งบรรณาธิการ ผู้เขียนหรือผู้นิพนธ์และผู้ประเมิน จะต้องไม่ได้ทำการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด