กองบรรณาธิการ

 

บรรณาธิการ

 

 

พระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 

 

หัวหน้ากองบรรณาธิการ

 

 

พระมหาสุรไกร  ชินพุทธิสิริ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

 

 

กองบรรณาธิการ

 

 

พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.       

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต, ดร.                

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

พระมงคลธรรมวิธาน, ผศ.ดร.  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร.      

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย, ผศ.ดร.       

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ          

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

พระครูธรรมคุต      

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

พระมหาณรงค์ศักดิ์ วิริยธโร, ดร.        

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง         

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ศ.ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์           

มหาวิทยาลัยรังสิต

 

พระมหาบุญเลิศ อินฺทปญฺโญ, ศ.ดร         

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

รศ.ดร.สุกิจ ชัยมุสิก                         

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ                          

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

 

รศ.ดร.ธโสธร ตู้ทองคำ                           

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

รศ. ประจวบ ประเสริฐสังข์                       

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

ดร.กัญจิรา วิจิตรวัชรารักษ์                      

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

ดร.เกษฎา ผาทอง                                  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

ดร.นภารัตน์ กิตติรัตนมงคล                    

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

ดร.จักรี ศรีจารุเมธญาณ                          

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

ผศ.กฤติกา ชนะกุล                                 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

รศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง                      

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รศ.ดร.ปราณีต ม่วงนวล                          

มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา

 

ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล                             

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.สมชาย ดำเนิน                            

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ บัวช้อย                          

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

ผศ.ศรีเสด็จ กองแกน                             

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์     

 

ดร.สมพงษ์ เกษานุช                              

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

ดร.ประภาส แก้วเกตุพงษ์                       

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย, ดร                  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

พระมหาจำนงค์ ผมไผ, ดร.                     

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ดร.เรียงดาว ทวะชาลี                             

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ดร.ธีร์ดนัย กัปโก                                    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

ดร.ภูษิต ปุลันรัมย์                                   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย