เกี่ยวกับวารสาร

    คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดทำวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (Journal of Social Sciences Mahamakut Buddhist University) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนนิสิต นักศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์  และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และอื่น ๆ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ และการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์แก่สถาบัน คณะ และสาธารณะต่อไป

            ทั้งนี้ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านการรับทราบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 ระเบียบวาระที่ 4 (4.4) เรื่อง ที่เสนอเพื่อทราบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2566): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
					ดู ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2566): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-31

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

บทความวิชาการ

ดูทุกฉบับ

วัตถุประสงค์

             คณะสังคมศาสตร์ ได้จัดทำวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (Journal of Social Sciences Mahamakut Buddhist University) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ระหว่างคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย ทั้งภายในและภายนอก ตลอดจนนิสิต นักศึกษาในสาขาสังคมศาสตร์  และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และอื่น ๆ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการ และการศึกษาทางด้านสังคมศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นประโยชน์แก่สถาบัน คณะ และสาธารณะต่อไป

            ทั้งนี้ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านการรับทราบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 ระเบียบวาระที่ 4 (4.4) เรื่อง ที่เสนอเพื่อทราบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2560

ขอบเขต

            วารสารสังคมศาสตร์ รับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์หนังสือ โดยขอบเขตเนื้อหาของวารสารสังคมศาสตร์ จะครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับสังคมศาสตร์ อาทิ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ระบบการพิจารณาบทความ

            กองบรรณาธิการใช้ระบบการพิจารณาบทความแบบผู้ประเมินและผู้เขียนบทความต่างไม่ทราบชื่อของแต่ละฝ่าย (Double-blind review) โดยบทความจากบุคลากรภายในใช้ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกพิจารณา 2 ท่าน และบทความจากบุคคลภายนอกใช้ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน/นอก 2 ท่านพิจารณา

 

กำหนดการเผยแพร่ : ปีละ 2 ฉบับ ตามกำหนดเวลาดังนี้

ฉบับที่ 1 มกราคม   – มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม