มาตรการกักขังแทนค่าปรับกับความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ผู้แต่ง

  • ศิวรุฒ ลายคราม สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • เศรษฐาวิชญ์ นาคเพ็ง สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • กัญญาณัฐ แก้วกุ้ง สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • ณุวัฒน์ ตาตุ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คำสำคัญ:

การกักขังแทนค่าปรับ, ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ, บริการสังคม, หลักความเสมอภาค, หลักความได้สัดส่วน

บทคัดย่อ

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษามาตรการกักขังแทนการปรับกักขังแทนค่าปรับเพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นมาตรการที่ขัดต่อหลักความเสมอภาคเนื่องมาจากความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ เมื่อศาลสั่งลงโทษปรับผู้ต้องโทษปรับที่มีฐานะร่ำรวยสามารถจ่ายค่าปรับตามใบเรียกเก็บเงินของศาลได้ แต่ในทางตรงกันข้ามต้องโทษปรับมีฐานะยากจนจะไม่สามารถชำระค่าปรับได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการจำกัดเสรีภาพและไม่สามารถจ่ายค่าปรับได้ บทความนี้จะนำเสนอแนวทางทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งผู้ต้องโทษปรับที่มีฐานะร่ำรวยและผู้ต้องโทษปรับที่มีฐานะยากจน หากในกรณีที่ผู้ต้องโทษไม่มีทรัพย์สินที่จะยึดหรือใช้แทนค่าปรับรวมทั้งผู้ต้องโทษไม่ไม่สามารถให้บริการสังคมเพื่อประโยชน์สาธารณะแทนค่าปรับได้ จึงจำเป็นต้องหามาตรการทางกฎหมายรองรับที่สามารถแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมและการถูกจำกัดเสรีภาพ ปัจจุบันมีปัญหาหลายประการเกี่ยวกับอัตราโทษคงที่สำหรับผู้ต้องโทษเนื่องจากกฎระเบียบไม่คำนึงถึงฐานะของผู้ต้องโทษปรับแต่ละคน บทความวิชาการนี้จึงเสนอแนวทางในการกำหนดอัตราโทษใหม่ให้ มีความสอดคล้องกับรายได้ของผู้ต้องโทษปรับในแต่ละคนและแต่ละวัน อาทิ หลักความเสมอภาคของค่าปรับอาจจะให้ชำระเป็นงวด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกักขังแทนค่าปรับโดยพิจารณาจากหลักการสัดส่วน คำแนะนำจากประธานศาลฎีกาเพื่อให้ผู้ต้องโทษปรับที่ไม่มีมีฐานะร่ำรวยสามารถจ่ายค่าปรับโดยไม่มีเหตุการถูกจำกัดเสรีภาพ

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-06-30