วัตถุประสงค์และขอบเขตเนื้อหา

วารสารการแปลและการล่าม (Journal of Translation and Interpretation) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ ความรู้และผลการศึกษา การค้นคว้า วิจัย วิชาการ ทฤษฎีและแนวคิดในศาสตร์ของการแปลและการล่าม อันได้แก่ การเรียนการสอนวิชาการแปลและ/หรือการล่ามในศตวรรษที่ 21 การประยุกต์ทฤษฎีในการแปลและ/หรือการล่ามเฉพาะทาง การวิเคราะห์ผลงานแปลประเภทต่างๆ เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยในการแปลและ/หรือการล่าม

 

ประเภทบทความที่รับตีพิมพ์

เปิดรับบทความที่เขียนด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยอาจจะอยู่ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาการ  หรือบทความปริทัศน์ผลงานแปล

 

การประเมินคุณภาพบทความ

บทความที่เสนอขอตีพิมพ์ในวารสารการแปลและการล่าม จะได้รับพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน ซึ่งเป็นการประเมินแบบ double-blined review

 

กำหนดการตีพิมพ์

วารสารการแปลและการล่าม กำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับแรก เดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 

 

รูปแบบการอ้างอิง

การอ้างอิง ใช้รูปแบบ APA ฉบับปรับปรุงล่าสุด

 

เจ้าของ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย