ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.กิ่งกาญจน์ เทพกาญจนา  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ดำรงค์ อดุลยฤทธิกุล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ  

มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ม.ล. วีรอร วรวุฒิ 

สมาคมนักและและล่ามแห่งประเทศไทย ประเทศไทย

 

 

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

 

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. คุณหญิงสุริยา รัตนกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสิริ พลเดช

อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จันทร์อยู่

อาจารย์สถาพร ฉันท์ประสูติ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา วิลาวรรณ ธนะภูมิ

รองศาสตราจารย์ศศี จันทร์ประพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์ ศรีพิจารณ์

รองศาสตราจารย์ปรีมา มัลลิกะมาส

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร จิตติพลังศรี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองทิพย์ พูลลาภ    

มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

สมาคมนักและและล่ามแห่งประเทศไทย ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย