วารสารการแปลและการล่าม Journal of Translation and Interpretation เป็นวารสารที่มีผู้ประเมินบทความ (peer review) ที่ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ ความรู้และผลการศึกษา การค้นคว้า วิจัย วิชาการ ทฤษฎีและแนวคิดในศาสตร์ของการแปลและการล่าม และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ของนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทำงานและผู้มีบทบาทด้านการแปลและการล่าม

 

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเพื่อคัดเลือกตีพิมพ์ในวารสารการแปลและการล่าม

2019-07-23

วารสารการแปลและการล่าม Journal of Translation and Interpretation ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทำงานและผู้มีบทบาทด้านการแปลและการล่าม ส่งบทความทั้งที่เขียนด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยอาจจะอยู่ในรูปบทความวิจัย บทความวิชาการ  บทความปริทัศน์ผลงานแปล ที่แสดงความรู้และผลการศึกษา การค้นคว้า วิจัย วิชาการ ทฤษฎีและแนวคิดในศาสตร์ของการแปลและการล่าม และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกและตีพิมพ์ในวารสารการแปลและการล่าม

ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถศึกษาข้อกำหนดการจัดทำต้นฉบับทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/JTIT/about/submissions และส่งบทความทางระบบวารสารออนไลน์

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (2018): กรกฎาคม-ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2020-07-23

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

2-3

สารบัญ

กองบรรณาธิการ

4

บรรณาธิการแถลง

แพร จิตติพลังศรี

5-8

ดูทุกฉบับ