วารสารการแปลและการล่าม Journal of Translation and Interpretation ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทำงานและผู้มีบทบาทด้านการแปลและการล่าม ส่งบทความทั้งที่เขียนด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยอาจจะอยู่ในรูปบทความวิจัย บทความวิชาการ  บทความปริทัศน์ผลงานแปล ที่แสดงความรู้และผลการศึกษา การค้นคว้า วิจัย วิชาการ ทฤษฎีและแนวคิดในศาสตร์ของการแปลและการล่าม และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกและตีพิมพ์ในวารสารการแปลและการล่าม

ทั้งนี้ผู้เขียนสามารถศึกษาข้อกำหนดการจัดทำต้นฉบับทาง https://www.tci-thaijo.org/index.php/JTIT/about/submissions และส่งบทความทางระบบวารสารออนไลน์