นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์

1. บทความที่จะตีพิมพ์ลงวารสารกระบวนการยุติธรรม จะต้องเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

2. บทความที่เสนอมาเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารกระบวนการยุติธรรมจะต้องผ่านการพิจารณาคุณภาพเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) 3 ท่านต่อความ ก่อนได้รับการตีพิมพ์

 

กระบวนการพิจารณาบทความ :

     วารสารกระบวนการยุติธรรมกำหนดให้มีรูปแบบการพิจารณาบทความแบบ double-blinded ซึ่งผู้พิจารณา ไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา (Double – blind peer review) โดยฝ่ายเลขานุการส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความประเมินคุณภาพทางวิชาการ 3 ท่านต่อบทความ โดยพิจารณาบทความแบบ Double–blind peer review และจะติดต่อผู้เขียนในกรณีมีข้อแก้ไขจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ทางผู้เขียนนำไปดำเนินการแก้ไข เมื่อผู้เขียนแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้จัดส่งบทความทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tci-thaijo.org/index.php/JTJS ของวารสารกระบวนการยุติธรรมอีกครั้ง

 

ประเภทบทความ:  บทความวิจัย หรือ บทความวิชาการที่เกี่ยวกับด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 

ภาษาที่รับตีพิมพ์:  ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

 

กำหนดการตีพิมพ์ : 

    - ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน

    - ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม

    - ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

 

เจ้าของวารสาร : สำนักงานกิจการยุติธรรม (Office of Justice Affairs)