• บรรณาธิการ

พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร  ธัญญสิริ
 ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม  

 • รองบรรณาธิการ

นายชาตรี จันทร์เพ็ญ  
รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม

 • กองบรรณาธิการภายในสำนักงานกิจการยุติธรรม
 1. นายสายชล ยังรอด                 
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน
 2. นายไชยสุวัฒน์ ถุงเงิน             
  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานยุติธรรม
 3. ดร.ขัตติยา รัตนดิลก               
  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
 4. ดร.จิติยา พฤกษาเมธานันท์     
  สถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม   
 • กองบรรณาธิการภายนอก
 1. พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ , ศาสตราจารย์ ดร.       
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 2. ศาสตราจารย์ ดร.คณพล  จันทน์หอม                     
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 3. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วันชัย  วัฒนศัพท์                         
  นักวิชาการอิสระ
 4. ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา   
  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 5. ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล   
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                  
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.เกษมศานต์  โชติชาครพันธุ์
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์  เอื้ออำนวย
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล 
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช เงินคล้าย 
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.ประธาน  วัฒนวาณิชย์ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 11. รองศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 12. รองศาสตราจารย์อัจฉราพรรณ  จรัสวัฒน์   
  นักวิชาการอิสระ
 13. รองศาสตราจารย์ ดร.อุนิษา  เลิศโตมรสกุล 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี  วรภัทร์ 
  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์จิรา  เชิดชู
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช  บวรสมพงษ์   
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 17. พันตำรวจตรี ดร.ชวนัสถ์  เจนการ   
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 18. นางน้ำผึ้ง  ปูรณะสุคนธ  
  นักวิชาการอิสระ
 19. นางสาวสุวดี ไหลพึ่งทอง
  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 20. นางสาวเปรมมิศา หนูเรืองงาม 
  สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ      
 1. นางสาวปริยานุช จริงจิตร
  ผู้อำนวยการกองงานคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
 2. นางสาวปริยานุช สันติวงษ์ 
  หัวหน้ากลุ่มสื่อสารองค์กร