วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA Development Journal เป็นวารสารรายไตรมาส รับบทความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กำหนดการออกวารสาร 

ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ฉบับภาษาไทย 

ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ฉบับภาษาอังกฤษ 

ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)  ฉบับภาษาไทย

ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม)  ฉบับภาษาอังกฤษ