Announcements

ขั้นตอนการดำเนินงานวารสารพัฒนบริหารศาสตร์

 

ประชาสัมพันธ์การส่งประกวดบทความวิจัย

2015-11-02

ประชาสัมพันธ์การส่งประกวดบทความวิจัย

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปส่งบทความวิจัยระดับชาติ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ 13 สาขาวิชาและกรณีศึกษาเข้าประกวด

รัฐประศาสนศาสตร์                

บริหารธุรกิจ

พัฒนาการเศรษฐกิจ               

สถิติประยุกต์

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ภาษาและการสื่อสาร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

นิติศาสตร์

การจัดการการท่องเที่ยว

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

เศรษฐกิจพอเพียง

กรณีศึกษาระดับชาติด้านพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

poster_400ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ 

**ส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
สำนักวิจัย NIDA โทร. 02-7273312, 02-7273300 โทรสาร 02-3758972
E-mail: nidaresearch@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

2015-10-30

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA Development Journal เป็นวารสารรายไตรมาส รับบทความทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ กำหนดการออกวารสาร 

ฉบับที่ 1 (มกราคม-มีนาคม) ฉบับภาษาไทย 

ฉบับที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) ฉบับภาษาอังกฤษ 

ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)  ฉบับภาษาไทย

ฉบับที่ 4 (ตุลาคม-ธันวาคม)  ฉบับภาษาอังกฤษ