ประชาสัมพันธ์การส่งประกวดบทความวิจัย

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปส่งบทความวิจัยระดับชาติ ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ 13 สาขาวิชาและกรณีศึกษาเข้าประกวด

รัฐประศาสนศาสตร์                

บริหารธุรกิจ

พัฒนาการเศรษฐกิจ               

สถิติประยุกต์

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ภาษาและการสื่อสาร

วิทยาการคอมพิวเตอร์

นิติศาสตร์

การจัดการการท่องเที่ยว

นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ

เศรษฐกิจพอเพียง

กรณีศึกษาระดับชาติด้านพัฒนบริหารศาสตร์

 

 

poster_400ผู้สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ 

**ส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
สำนักวิจัย NIDA โทร. 02-7273312, 02-7273300 โทรสาร 02-3758972
E-mail: nidaresearch@hotmail.com