สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในมิติประชาคมอาเซียน

Main Article Content

วริยา ล้ำเลิศ

Abstract

การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของความร่วมมือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ทรัพย์สินทางปัญญาถือเป็นปัจจัยหลักที่สามารถช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้ เพราะเป็นทุนทางปัญญาที่สนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์ และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  บทความนี้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา  ประชาคมอาเซียน  ความสัมพันธ์ของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ปัญหาของไทยเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  และเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว อันจะมีส่วนช่วยในการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

Article Details

Section
Articles