ความเป็นไปได้ในการแปลงเงินหวยเป็นเงินออม: กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

พรเพ็ญ วรสิทธา

Abstract

คนไทยกลุ่มผู้มีรายได้และการศึกษาน้อยนิยมใช้เงินซื้อหวยมากกว่าออมทรัพย์ในสถาบันการเงิน ทำให้ขาดเงินออมระยะยาวสำหรับวัยเกษียณอายุ วัตถุประสงค์ของบทความนี้ก็เพื่อนำผลสำรวจพฤติกรรมการซื้อหวยของกลุ่มผู้มีรายได้และการศึกษาน้อยมาวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในการทดแทนหวยด้วยสลากออมทรัพย์  ผลการศึกษาพบว่า มีผู้ซื้อหวยส่วนใหญ่ซื้อหวยเพราะต้องการลงทุนทางการเงินมิใช่ติดการพนัน โดยมีกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 69.78 ที่มีความพร้อมลงทุนทางการเงินระยะยาวหากมีตราสารทางการเงินที่จูงใจ  โดยถ้ามีการนำเงินที่ซื้อหวยมาเข้าโครงการ “แปลงเงินหวยเป็นเงินออม” อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 10 ปี โดยไม่มีการถอนเงินออกเลย เงินกองทุนนี้จะมีขนาดขั้นต่ำ 37,537ล้านบาท เงินส่วนนี้สามารถนำมาลดภาระทางการคลังสำหรับดูแลชาวกทม.หลังเกษียณอายุได้

Article Details

Section
Articles