การประเมินผลของนโยบายการจัดการขยะของประเทศไทย

Main Article Content

ฉัตรไชย รัตนไชย
พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์

Abstract

การขับเคลื่อนนโยบายด้านการจัดการขยะภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ได้รับการประเมินผลว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ต่อมาเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงถูกกำหนดโดยมีความแตกต่างไปจากเป้าหมายเดิมเพียงเล็กน้อย แต่จากการประเมินผลด้วยระบบวิเคราะห์ พบว่า การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีความเสี่ยงที่จะไม่ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกับที่ผ่านมา ผู้เขียนได้เสนอแนะให้รัฐให้ความสำคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการนำนโยบายไปปฏิบัติ 4 ด้านประกอบด้วย 1) เครื่องมือสนับสนุนในการนำนโยบายไปปฏิบัติ 2) ฐานข้อมูลด้านการจัดการขยะที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันของท้องถิ่นและประเทศ 3) ความรู้ ความเข้าใจในสาระสำคัญของนโยบาย เป้าหมาย ตลอดจนการสื่อสาร ถ่ายทอดสาระสำคัญจากผู้กำหนดนโยบายไปยังผู้ที่ทำหน้าที่ในการนำนโยบายไปปฏิบัติ และ  4) การจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอและเป็นไปตามแผน โดยเฉพาะประเด็นการจัดทำฐานข้อมูลที่ต้องจัดทำให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยเร่งด่วน

Article Details

Section
Articles