ปัจจัยในการพยากรณ์พฤติกรรมการรังแก ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา

Main Article Content

เกษตรชัย และหีม

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการรังแกของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2554 โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,950 คน และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมอาร์ เพื่อวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเชิงเส้น

ผลของการวิจัยพบว่า มีตัวพยากรณ์ 5 ตัวที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรังแกของนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดสงขลาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 กล่าวคือ ความคับข้องใจ (X5) การอบรมเลี้ยงดูแบบเข้มงวดกวดขัน (X6) และอิทธิพลความรุนแรงของเพื่อน (X9) มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .001 และอิทธิพลความรุนแรงของสื่อโทรทัศน์ (X10) และอิทธิพลความรุนแรงของบิดามารดา (X13) มีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการรังแกของนักเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .001 โดยสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบมีดังนี้

\hat{Y}_{Y}= 1.69\textit{X}_{5}+0.8\textit{X}_{6}-0.10\textit{X}_{9}-1.16\textit{X}_{13}-0.24

Article Details

Section
Articles