อนาคตสินค้าส่งออกของไทยในเวทีการค้าโลก Prospects of Thai Exports in the World Market

Main Article Content

พรเพ็ญ วรสิทธา

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินแนวโน้มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออกไทย   ตัวบ่งชี้ทางเชิงปริมาณที่ใช้วัดในงานวิจัยนี้ ได้แก่  ส่วนแบ่งตลาด (market  share)  และค่าความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ  (revealed comparative advantage หรือ RCA)    ซึ่งสรุปผลได้ว่า ไทยจัดเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันประเทศหนึ่งของโลก  เพราะจาก 12 อุตสาหกรรมที่ศึกษา ไทยมีสินค้าที่ประเทศคู่ค้าสำคัญนำเข้ามากเป็นอันดับหนึ่งและอันดับสองอยู่ถึง 99 ตลาด และอย่างน้อยไทยมีสินค้าที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศนำเข้ามากถึง 273 ตลาด จาก 325 ตลาดที่ศึกษา ถึงแม้ว่าสินค้าส่งออกที่ศึกษาจะมีความสามารถในการแข่งขันสูงเป็นส่วนใหญ่  แต่มีเพียงร้อยละ 43.13 ของจำนวนตลาดทั้งหมดที่ศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  ตลาดที่ศึกษาส่วนใหญ่มีสัญญานของความไม่แน่นอนและลดลง  ซึ่งภาครัฐควรให้ความสนใจในการแก้ไขอุปสรรคทางการค้าเพื่อรักษาตลาดที่มีอยู่เดิมไว้

Article Details

Section
Articles