ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ Sufficiency Economy Philosophy and Research Excellence

Main Article Content

ดุจเดือน พันธุมนาวิน

Abstract

นักวิจัยที่สามารถประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำวิจัย จะทำให้การวิจัย นั้นมีความเป็นเลิศได้ บทความนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะเสนอการทำวิจัยในสาขาจิตพฤติกรรม ศาสตร์ที่ดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเริ่มจากการอธิบายหลักของ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะของความพอเพียง 3 ประการ และ เงื่อนไขที่จะนำไปสู่คุณลักษณะนี้ 3 เงื่อนไข และยังได้เสนอองค์ประกอบของการวิจัยที่เป็นเลิศ 3 ประการ รวมทั้งเสนอการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการทำวิจัยให้มีมาตรฐานสูง ในขั้นตอนที่สำคัญ นอกจากนี้ บทความนี้จะสามารถช่วยให้เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความเกี่ยวข้องระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในหลักปรัชญานี้ได้ดียิ่งขึ้น

Article Details

Section
Articles