วิกฤติการณ์ธนาคารและอัตราแลกเปลี่ยนในสวีเดน ปี 1991 และ 1992

Main Article Content

สมบูรณ์ ศิริประชัย

Abstract

บทความนี้ต้องการจะอรรถาธิบายว่า เพราะเหตุใดจึงเกิดวิกฤติการณ์ธนาคารและอัตราแลกเปลี่ยนในสวีเดน ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 สาเหตุอะไรเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ก่อให้เกิดวิกฤติการณ์นี้ในประเทศที่ถือว่ามีระบบธรรมาธิบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยเฉพาะในระบบรัฐสวัสดิการนั้น มีส่วนทำให้เกิดวิกฤติการณ์ธนาคารและอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่ แท้ที่จริงวิกฤติการณ์ธนาคารและต่อมาเป็นวิกฤติการณ์อัตราแลกเปลี่ยนนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือกำลังพัฒนา คำถามหลักคือ ทำไมจึงเกิดขึ้นในสวีเดนในต้นทศวรรษ 1990 แทนที่จะเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆ ในบทนี้จะเป็นการให้ภาพสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของเศรษฐกิจสวีเดนก่อนหน้าเกิดวิกฤตการณ์ หลังจากนั้น จะมุ่งอธิบายว่า วิกฤติการณ์ของธนาคารพาณิชย์เกิดขึ้นได้อย่างไร ต่อจากนั้นจะเป็นการอธิบายถึงวิกฤติการณ์ของอัตราแลกเปลี่ยน และตอนท้าย จะเป็นการพิจารณาถึงต้นทุนของสังคมของวิกฤติการณ์และแนวทางการแก้ไขวิกฤติการณ์ บทเรียนของสวีเดนมีคุณค่าอย่างยิ่งต่อวิกฤติการณ์ในเม๊กซิโก และประเทศไทย แต่น่าเสียดายที่บทเรียนดังกล่าวนี้ มิได้มีการศึกษาเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้ จึงมักเกิดวิกฤติการณ์ซ้ำซากในประเทศต่างๆในทศวรรษ 1990 ต่อเนื่องถึงทศวรรษ 2000

Article Details

Section
Articles