ประสิทธิภาพต้นทุน รายได้และกำไร ของอุตสาหกรรมประกันของประเทศไทย The Cost, Revenue & Profit Efficiency of Thailand Insurance Industry

Main Article Content

ฉันธะ จันทะเสนา

Abstract

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของต้นทุน รายรับ และกำไรของอุตสาหกรรมประกันในประเทศไทย รวมถึงศึกษาถึงตัวกำหนดของคะแนนประสิทธิภาพต้นทุน รายรับ และกำไร โดยใช้วิธีการกระจายแบบอิสระ(DFA) วิธี Random Effect, Fixed Effect, และ Pooled OLS. ในการประมาณการประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลของบริษัทประกันชีวิตและประกันภัยในช่วงปี 1997-2003

ผลการศึกษาพบว่า ในแบบจำลองประมาณการค่าพารามิเตอร์ ค่า R2 ของต้นทุน รายรับและกำไรมีค่าอยู่ในช่วง 0.90-0.96, 0.94-0.97 และ 0.60-0.84 ตามลำดับ ประสิทธิภาพเฉลี่ยของต้นทุน รายรับและกำไรอยู่ในช่วง 0.30-0.76, 0.19-0.80 และ 0.13-0.82 ตามลำดับ โดยตัวกำหนดสำคัญของประสิทธิภาพต้นทุนคือ ทรัพย์สินรวม และอัตราส่วนผลตอบแทนจากทรัพย์สิน ตัวกำหนดสำคัญของประสิทธิภาพรายรับคือ สินทรัพย์รวม เงินจ่ายตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกัน ส่วนแบ่งการตลาด อัตราส่วนผลตอบแทนจากทรัพย์สิน ตัวแปรหุ่น และค่าแนวโน้มของเวลา ตัวกำหนดสำคัญของประสิทธิภาพกำไรคือ สินทรัพย์รวม ค่ายกกำลังสองของสินทรัพย์รวม ผลผลิต ค่าเบี้ยประกันรับ ส่วนแบ่งการตลาด ร้อยละการถือหุ้นของชาวต่างประเทศ อายุของบริษัท ตัวแปรหุ่น และค่าแนวโน้มของเวลา

Article Details

Section
Articles