ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของผู้ดูแลเว็บต่อการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ และการตัดสินทางจริยธรรม

Main Article Content

Chatpong Tangmanee
Pachsiry Chompukum

Abstract

การนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์เป็นความรับผิดชอบหนึ่งของผู้ดูแลเว็บ ทว่าในปัจจุบันมีคำถามอยู่เสมอว่า ทำไมผู้ดูแลเว็บยังคงแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ ทั้งที่ข้อมูลดังกล่าวดูเหมือนจะมีปัญหาทางจริยธรรม  การวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการนำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์และการตัดสินทางจริยธรรมของผู้ดูแลเว็บ

การสำรวจด้วยแบบสอบถามออนไลน์ที่ได้รับคำตอบคืนจากผู้ดูแลเว็บที่เป็นสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จำนวน 192 คน ทำให้ทราบว่า  ผู้ดูแลเว็บมีทัศนคติต่อการนำเสนอข้อมูลโดยเฉลี่ยในระดับปานกลางค่อนข้างน้อยและมีการตัดสินทางจริยธรรมในระดับใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวแปรเป็นบวกและมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

นอกจากช่วยต่อยอดองค์ความรู้ทางจริยธรรมในบริบทผู้ดูแลเว็บแล้ว  ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าของเว็บไซต์อาจประยุกต์ความสัมพันธ์ที่พบเพื่อช่วยให้การตัดสินทางจริยธรรม ตลอดจนทัศนคติเป็นไปอย่างเหมาะสมต่อไป

 

Relationships between Webmasters’ Attitude towards Content Display on Websites and their Ethical Judgment

To display any content on a website is one of a webmaster’s main responsibilities. Yet, there have been common questions in which why webmasters still display the content that seems to have ethical problems. This study thus attempts to examine a relationship between their attitude towards content display on websites and their ethical judgment.

An online survey in which 192 samples who are members to the Thai Webmaster Association participated revealed that the ranges of their attitude and their ethical judgment are marginally moderate. Moreover, the relationship between these two variables is positive and statistically significant at a 0.05 level.

In addition to extending insight into ethics in the context of webmasters in Thailand, involved parties such as website owners may apply the findings to enhance the webmasters’ attitude towards content display on websites and their ethical judgment.

Article Details

Section
Articles