การเปิดเสรีของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย (Service Liberalization of the Movie Industry in Thailand)

Main Article Content

พิริยะ ผลพิรุฬห์

Abstract

    อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์หลักไว้ 2 ยุทธศาสตร์ด้วยกันคือ 1) การเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจภาพยนตร์ไทยและ 2) การส่งเสริมให้ต่างประเทศเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตภาพยนตร์ที่มีคุณภาพ  ครบวงจร ด้วยความพร้อมทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ถ่ายทำบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รัฐบาลไทยควรเจรจาตามกรอบของการเปิดเสรีภาคบริการใน Mode 2 และ Mode 3 ซึ่งการเปิดเสรีใน 2 Mode นี้จะเป็นกลยุทธ์การเจรจาที่สำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของยุทธศาสตร์ที่ 2 นอกจากนี้ ในการกำหนดมาตรการรองรับจากการเจรจาการเปิดเสรีในภาคอุตสาหกรรมบันเทิง รัฐบาลและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรทำการกำหนดมาตรการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมาย

Article Details

Section
Articles