ปัจจัยที่กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินเยน: Cointegration and Vector Error Correction Model

Main Article Content

ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์
นิรมล สุดคนึง

Abstract

     งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินเยน โดยการศึกษาครั้งนี้ใช้แบบจำลอง The Monetary Portfolio Synthesis Model และใช้วิธี Cointegration Test ของ Johansen (1995) เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของตัวแปรต่างๆ ต่ออัตราแลกเปลี่ยน จากนั้นใช้ Vector Error Correction Model (VECM) แสดงการปรับตัวในระยะสั้นกลับเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว โดยข้อมูลที่ใช้ในงานศึกษานี้เป็นข้อมูลรายเดือนในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2542 จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2549

             ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรทุกตัวในแบบจำลอง The Monetary Portfolio Synthesis model มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 1 รูปแบบ โดยในความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน และปริมาณเงินโดยเปรียบเทียบระหว่างประเทศ (m-m*) รายได้ที่แท้จริงโดยเปรียบเทียบระหว่างประเทศ (y-y*) ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศ (r-r*) ส่วนต่างการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อระหว่างประเทศ (pe-pe*) เป็นไปตามสมมติฐานของแนวคิด Monetary Portfolio Synthesis แต่ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและค่าชดเชยความเสี่ยงสินทรัพย์ระหว่างประเทศไม่เป็นไปตามสมมติฐาน

Article Details

Section
Articles