ระบบข้อมูลอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทย: อาณาจักรแห่งความไม่รู้

Main Article Content

อัญชนา ณ ระนอง

Abstract

     ปัญหาความปลอดภัยบนท้องถนนเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญทั่วโลก ในประเทศไทย อุบัติเหตุจราจรทำให้มีผู้เสียชีวิตปีละประมาณ 12,000-17,000 คน (เฉลี่ยวันละ 33-47 คน) และมีผู้บาดเจ็บอีกปีละประมาณ 44,000-94,000 คน (เฉลี่ยวันละ 120-258 คน)  นับเป็นสาเหตุสำคัญอันดับ 2 ของการสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควรหรือจากการเจ็บป่วยหรือพิการ (Disability-adjusted Life Year  หรือ DALY)  การลดจำนวนอุบัติเหตุจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญของประเทศไทย  แต่การที่จะกำหนดนโยบายและมาตรการการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจราจรได้อย่างครอบคลุมและถูกจุดนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้จากการวิจัยที่ครอบคลุมทั้งปัญหาในด้านปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ทั้งในภาพรวมและในเชิงพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยฐานข้อมูลอุบัติเหตุที่ครอบคลุม ครบถ้วน และถูกต้อง

    งานวิจัยนี้ศึกษาแหล่งข้อมูลและฐานข้อมูลด้านอุบัติเหตุจราจรในประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ.2547-2548 โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอุบัติเหตุ วิเคราะห์โปรแกรมหรือวิเคราะห์ฐานข้อมูลที่ได้มา  และศึกษางานวิจัยด้านอุบัติเหตุในประเทศไทยหรืองานวิจัยในประเทศไทยที่ใช้ข้อมูลอุบัติเหตุจราจร  นอกจากนี้ งานวิจัยยังได้ทบทวนงานวิจัยและข้อมูลสถิติด้านอุบัติเหตุในต่างประเทศ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยด้วย

Article Details

Section
Articles