การวิเคราะห์การจัดการธุรกิจ และการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ระบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แบบจำลองตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต หลักการสมดุลมวล และระบบนิเวศอุตสาหกรรม

Main Article Content

สมพจน์ กรรณนุช
วิสาขา ภู่จินดา

Abstract

    บทความนี้อธิบายวิชาการและปฏิบัติการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการสร้างความอุดมสมบูรณ์และลดปัญหาความยากจน และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบจำลองตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Model) ของ Wassily Leontief (1936) อธิบายระบบเศรษฐกิจตามหลักการของเศรษฐศาสตร์ และอธิบายการจัดการสิ่งแวดล้อมตามหลักการมวลสมดุล (Material Balance) แบบจำลองตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตอธิบายหลักการดุลยภาพทั่วไป (General Equilibrium) ของระบบเศรษฐกิจ มีโครงสร้างที่มีการเชื่อมโยงระหว่างพหุผลิตภัณฑ์ หรือพหุกิจกรรม จึงมีความเหมาะสมสำหรับการอธิบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงระบบเศรษฐกิจของพหุผลิตภัณฑ์ และอธิบายวงจรการไหลหมุนเวียนของวัตถุภายในระบบตามหลักการเศรษฐนิเวศอุตสาหกรรม ซึ่งอธิบายการลดการใช้ทรัพยากรบริสุทธิ์นำเข้าจากภายนอกระบบ เป็นผลดีในด้านการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการมลภาวะ ระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นโครงสร้างที่ใช้ประโยชน์ความร่วมมือในการลงทุนร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการกับพนักงาน เป็นประโยชน์ในการประหยัดต้นทุนการค้า (Transaction Cost) การควบคุมคุณภาพสินค้า การสร้างภูมิคุ้มกันของธุรกิจ และคุณสมบัติดังกล่าวเป็นประโยชน์สำหรับการอธิบายแนวคิดและหลักการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

Article Details

Section
Articles