The Perceptions of Thai Manufacturers toward Training Courses Provided by the Department of Skill Development

Main Article Content

John Walsh
Sittichai Anantarangsi

Abstract

     ดังที่ผ่านมาแม้ว่าอุตสาหกรรมของประเทศไทยนั้นมีจะความได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนด้านแรงงานที่ค่อนข้างต่ำโดยที่ปราศจากการพัฒนาด้านคุณภาพของแรงงานอย่างจริงจัง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐจะต้องทำความเข้าใจและแก้ไขปัญหาอย่างชาญฉลาด.  สำหรับประเทศไทยนั้นไม่เคยมีการวางแผนด้านตลาดแรงงานเป็นการโดยเฉพาะในการที่จะรองรับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของชาติในอนาคต.  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในจุดนี้ หน่วยงานราชการจำเป็นต้องจัดสรรหลักสูตรการฝึกอบรบและพัฒนาเพื่อช่วยในการยกระดับความชำนาญและความสามารถของแรงงานไทย.  แต่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งที่การจัดหลักสูตรและการปฏิบัตินั้นที่ผ่านมานั้นดูเหมือนจะซ้ำซ้อนและใช้ทรัพย์กรอย่างขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล. จากการตรวจสอบหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องแห่งหนึ่ง คือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนั้นได้พบหลายประเด็นที่น่าสนใจ โดยการตรวจสอบนั้นจะใช้วิธีการทำวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเริ่มจากการสำรวจความคิดเห็นของบริษัทผู้ผลิตที่มีการติดต่อหรือใช้บริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อหาจุดอ่อนในการจัดทำหลักสูตรรวมถึงการปฏิบัติงานและใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวิเคราะห์งานด้านนโยบายเพื่อช่วยรัฐบาลได้รับรู้ข้อมูลและข้อเสนอในการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบ. การปรับปรุงและพัฒนาโดยหลักนั้นได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้าง และ จัดสรรความรับผิดชอบในงานของแต่ละหน่วยงานใหม่นั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

Article Details

Section
Articles