จากทฤษฎีการค้าสู่การจัดอันดับเจรจาเขตการค้าเสรีทวิภาคีของไทย From Classical Trade Theory to the Priority Ranking of Bilateral Free Trade Area

Main Article Content

พิริยะ ผลพิรุฬห์

Abstract

    รายงานฉบับนี้ศึกษาถึงเกณฑ์ในการจัดอันดับความสำคัญของการเจรจาการจัดทำเขตการค้าเสรีในระดับทวิภาคีของประเทศไทย โดยใช้กรอบในการตัดสินใจจากทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ งานวิจัยได้จำแนกกลุ่มทฤษฎีการค้าเป็นสองกลุ่มคือ 1) หมวดทฤษฎีแบบเก่า (Old Theory Approach) และ 2) หมวดทฤษฎีแบบใหม่ (New Theory Approach) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงวิวัฒนาการของทฤษฎีดังกล่าว รวมถึงการเชื่อมโยงถึงความสอดคล้องของทฤษฎีมาสู่ภาคปฏิบัติเพื่อจัดลำดับการเจรจาจัดตั้งเขตการค้าเสรีในระดับทวิภาคีของไทยกับประเทศคู่เจรจาในปัจจุบัน โดยถ้าวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับ การศึกษาพบว่าประเทศไทยน่าจะได้ประโยชน์จากการเปิดเขตการค้าเสรีทวิภาคีกับประเทศต่าง ๆเรียงตามลำดับดังนี้ 1) ญี่ปุ่น, 2) สหรัฐอเมริกา, 3) ออสเตรเลีย, 4) จีน,  5) อินเดีย, 6) นิวซีแลนด์ และ 7) เปรู ทั้งนี้ การศึกษาได้ใช้ตัวแปรทางด้านเศรษฐกิจมหภาค เช่น จำนวนประชากร รายได้ต่อหัว ความเกื้อกูลทางการค้า ในการจัดลำดับความสำคัญในแต่ละคู่เจรจาดังกล่าว

Article Details

Section
Articles