ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงระบบค่าตอบแทนแบบดั้งเดิมสู่ Broadbanding The Impact of Changing Traditional Compensation into Broadbanding

Main Article Content

พยัต วุฒิรงค์

Abstract

       ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันนั้น กลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยเสริมให้องค์การมีความก้าวหน้าตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งระบบ Broadband เป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการบริหารค่าตอบแทนที่เริ่มเข้ามาทดแทนระบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบดั้งเดิม และได้รับความนิยมในองค์การต่างๆ มากขึ้น โดยถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการปรับโครงสร้างค่าจ้างเพื่อลดระดับของโครงสร้างเงินเดือนจากเดิมที่มีจำนวนขั้นมากให้มีจำนวนขั้นลดลง และใช้ในการจ่ายค่าตอบแทนโดยอิงกับผลการปฏิบัติงานมากกว่าระบบอาวุโส บทความนี้แสดงให้เห็นหลักการสำคัญของระบบ Broadband และสิ่งที่องค์การต้องคำนึงถึงก่อนที่จะนำระบบ Broadband มาใช้คือ ความเป็นธรรมภายใน การแข่งขันได้กับภายนอก แรงจูงใจของพนักงาน ความสะดวกในการบริหารงาน การตรวจสอบ รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณ นอกจากนี้ บทความได้นำเสนอผลการวิจัยของการนำระบบ Broadband มาใช้ในองค์การของไทยอย่างเครือซิเมนต์ไทย ซึ่งพบว่า ระบบดังกล่าว แม้ว่าจะมีข้อดีหลายประการ แต่ก็ยังมีผลกระทบในด้านการควบคุมงบประมาณ การจูงใจพนักงานให้มีทักษะเพิ่มขึ้นหรืออาจเกิดปัญหาความเป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับพนักงาน ดังนั้นก่อนที่องค์การจะนำระบบ Broadband มาใช้ องค์การจะต้องเปรียบเทียบผลดีและผลเสียของแนวทางดังกล่าวกับระบบการจ่ายค่าตอบแทนแบบดั้งเดิมก่อนที่จะเริ่มทำการเปลี่ยนแปลง

Article Details

Section
Articles