การวิเคราะห์ระบบสมการอุปสงค์ส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทย โดยใช้แบบจำลอง LAIDS The Analysis of Demand System for Agricultural Export Products in Thailand using LAIDS

Main Article Content

ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

Abstract

   งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาถึงระบบสมการอุปสงค์ส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทย จำนวน 8 สินค้า โดยใช้แบบจำลอง linear almost ideal demand system(LAIDS) วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ในแบบจำลองคือ seemingly unrelated regression (SUR) ซึ่งข้อจำกัดด้านผลรวมเท่ากับหนึ่ง (adding up) ข้อจำกัดด้านเอกพันธ์ขั้นศูนย์ในราคา (homogenous of degree zero in prices) และข้อจำกัดด้านการสมมาตร (symmetry) ถูกใส่เข้าไปในการประมาณค่าพารามิเตอร์ด้วย ผลการศึกษาสินค้าส่งออกทางการเกษตรจากประเทศไทยเป็นได้ทั้งสินค้าที่ใช้ประกอบกันและสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน ส่วนสินค้าส่งออกข้าวและสินค้าส่งออกข้าวโพดเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ในขณะที่สินค้าส่งออกยางพาราและสินค้าส่งออกเป็ดไก่สดและแช่แข็งเป็นสินค้าจำเป็น และสินค้าส่งออกผลไม้สดและแช่แข็ง และกาแฟ ของประเทศไทยเป็นสินค้าด้อย

Article Details

Section
Articles