การศึกษาแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารผู้มีวุฒิสามารถขององค์การภาครัฐภาคเอกชน และ รัฐวิสาหกิจของไทย A Study of Current Talent Management Practices of Thai Public, Private, and State Enterprise Organizations

Main Article Content

วีระวัฒน์ ปันนิตามัย

Abstract

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษา สำรวจ และเปรียบเทียบกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจของไทยเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีวุฒิสามารถสูง 2) เพื่อวิเคราะห์อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง รักษา และพัฒนาบุคลากรผู้มีวุฒิสามารถสูง และ 3) เพื่อกำหนดรูปแบบและระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์/กิจกรรมหลักที่เหมาะสมของหน่วยงาน องค์การกลุ่มตัวอย่าง คือ หน่วยงานภาครัฐ 15 แห่ง ภาครัฐวิสาหกิจ 13 แห่ง และหน่วยงานเอกชน 24 แห่ง ที่มีการบริหารความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสิ้น 52 หน่วยงาน และกลุ่มตัวอย่างบุคคล รวมทั้งสิ้นจำนวน 226 ราย ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 11 ราย 2) กลุ่มผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบริหาร HR หรือผู้มีวุฒิสามารถขององค์การ จำนวน 52 ราย และ 3) กลุ่มพนักงาน/ข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถสูง รวมทั้งสิ้น 163 คน เครื่องมือในการวิจัยใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์และการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามทางอินเตอร์เน็ตและเก็บในห้องสัมมนาฝึกอบรมของหน่วยงาน

         ผลการศึกษา พบว่า 1) ผู้บริหารด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การกลุ่มตัวอย่าง รายงานว่า หน่วยงานของตนขาดแคลนกลุ่มคนผู้มีวุฒิสามารถ 2) ความเป็นผู้มีวุฒิสามารถนั้น พิจารณาได้จาก ภาวะผู้นำ  ความสามารถด้านสติปัญญา ความสามารถคิดในเชิงกลยุทธ์ ความสามารถในการเรียนรู้ ทักษะฝีมือผลงาน และบุคลิกภาพ  ปัจจัยสำคัญที่ผลักให้ผู้มีวุฒิสามารถลาออกจากองค์การ ได้แก่ การขาดโอกาสเรียนรู้ และผู้บริหารไม่เห็นคุณค่า 3) หน่วยงานทั้ง 3 ภาค มีการใช้เทคนิควิธีต่าง ๆ เพื่อการบริหารผู้มีวุฒิสามารถสูงของหน่วยงานที่แตกต่างกัน ภาคเอกชนและภาครัฐวิสาหกิจมีการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีในการสรรหา รักษา ประเมิน พัฒนา และใช้ผู้มีวุฒิสามารถที่หลากหลาย ทันสมัย ในสัดส่วนที่ไล่เลี่ยกัน ขณะที่หน่วยงานภาครัฐจะมีแนวทางการใช้ที่น้อยกว่าทุกด้าน ปัญหาของการบริหารผู้มีวุฒิสามารถ เกิดจากการยอมรับ วัฒนธรรม การใช้ การให้โอกาสก้าวหน้า ผู้วิจัยได้เสนอแนะผู้บริหารองค์การให้มีการบูรณาการระบบการบริหารผู้มีวุฒิสามารถสูง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

 

Article Details

Section
Articles