การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน Developing the Administrative Indicator in the Upper Northern Rajabhat University

Main Article Content

กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
เปรื่อง กิจรัตน์ภร
วิทยาจันทร์ ศิลา
อุปวิทย์ สุวคันธกุล

Abstract

       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน กลุ่มตัวอย่างสำหรับคัดเลือกตัวบ่งชี้การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนได้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหาร  อาจารย์  ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน จำนวน 24 คน กลุ่มตัวอย่างสำหรับการตรวจสอบตัวบ่งชี้การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน ได้แก่ ผู้บริหาร  อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน จำนวน 204 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามสำหรับเทคนิคเดลฟาย จำนวน 3 ชุด แบบสอบถามสำหรับการตรวจสอบตัวบ่งชี้การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบนจำนวน1ชุด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาและข้อมูลสถิติเชิงบรรยาย

    ผลการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนบน พบว่า ตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานการบริหารมี 9 มาตรฐาน 75 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 9 ตัวบ่งชี้ ด้านงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี และภูมิปัญญา 12 ตัวบ่งชี้ ด้านการบริการสังคม 11 ตัวบ่งชี้ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ตัวบ่งชี้ ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 15 ตัวบ่งชี้ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 11 ตัวบ่งชี้ ด้านผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 8 ตัวบ่งชี้ ด้านส่งเสริมโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ 3 ตัวบ่งชี้ ด้านการประกันคุณภาพ 2 ตัวบ่งชี้

Article Details

Section
Articles