โครงสร้างบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว Structure of Tourism Satellite Accounts (TSA)

Main Article Content

อนันต์ วัฒนกุลจรัส

Abstract

      รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปได้เข้าใจถึงกรอบแนวคิดและหลักการของโครงสร้างระบบบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมอย่างรวดเร็วและเป็นพื้นฐานสำหรับการทำความเข้าใจในรายละเอียดของระบบบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวในชั้นสูงต่อไป รายงานนี้เริ่มต้นด้วยภาพรวมของระบบบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (ส่วนที่ 1) การนำเสนอเนื้อหาด้านอุปสงค์การเดินทางและท่องเที่ยว (ส่วนที่ 2) เนื้อหาด้านอุปทานการเดินทางและท่องเที่ยว (ส่วนที่ 3) จากนั้นเป็นการนำเสนอโครงสร้างตารางบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวและดัชนีมหภาค (ส่วนที่ 4) ลงท้ายด้วยข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวสำหรับประเทศไทย (ส่วนที่ 5) รวมทั้งข้อดีข้อเสียของระบบบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว เนื้อหาส่วนใหญ่อ้างอิงมาจากกรอบคำแนะนำในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวปี 2551 (TSA: RMF 2008)

Article Details

Section
Articles