การเชื่อมโยงของภาคเกษตรกรรมต่อระบบเศรษฐกิจไทย The Linkages of Agriculture to the Thai Economy

Main Article Content

พิริยะ ผลพิรุฬห์

Abstract

   การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของการเชื่อมโยง (Linkage Effect) และดัชนีการเชื่อมโยง (Linkage Index) ของภาคเกษตรกรรมต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยถึงแม้ว่าภาคเกษตรกรรมจะเป็นภาคการผลิตที่สำคัญของประเทศมาอย่างช้านานแล้วก็ตาม   ผลผลิตของภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยเกือบทั้งหมดยังมีระดับของการเชื่อมโยงที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับภาคการผลิตอื่น ๆ โดยสินค้าเกษตรกรรมทุกประเภทมีลักษณะของการเชื่อมโยงไปข้างหน้า (มีลักษณะของการผลิตต้นน้ำ) มากกว่าการเชื่อมโยงไปข้างหลัง นโยบายของภาครัฐควรให้ความสำคัญต่อการสร้างระดับการเชื่อมโยงดังกล่าวให้สูงขึ้นเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรกรรมของไทย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงของรายได้แก่เกษตรกรของประเทศ

Article Details

Section
Articles