ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจครอบครัว Factors Affecting Success of Family Business

Main Article Content

อำพล นววงศ์เสถียร

Abstract

    ธุรกิจครอบครัวเป็นรูปแบบพื้นฐานที่สำคัญของธุรกิจทั่วโลก แต่คำถามที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจครอบครัว คือ ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการจัดการธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ พื้นฐานวัฒนธรรมครอบครัวเป็นจุดแข็งที่สำคัญของธุรกิจครอบครัว บทความนี้ต้องการศึกษาเพื่อค้นหาปัจจัยสู่ความสำเร็จของธุรกิจครอบครัว บนพื้นฐานจุดแข็ง ค่านิยม และการดำเนินงานของธุรกิจครอบครัว ซึ่งประกอบไปด้วยความเป็นครอบครัวและธุรกิจ ซึ่งเป็นองค์ประกอบของธุรกิจครอบครัว ผลการศึกษาได้แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นำในธุรกิจครอบครัว  การจัดการเชิงกลยุทธ์ วัฒนธรรมครอบครัว และความได้เปรียบในการแข่งขัน เป็นปัจจัยที่สำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจครอบครัว และมีผลต่อผลการประกอบการของธุรกิจ

Article Details

Section
Articles