เส้นทางการพัฒนาสู่สังคมแห่งความรู้: ประสบการณ์ของฟินแลนด์ The Development Path to a Knowledge-based Society: Experiences from Finland

Main Article Content

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

Abstract

    บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสำเร็จของประเทศฟินแลนด์ในการพัฒนาจากสังคมเกษตรกรรมไปสู่สังคมแห่งความรู้   โดยเริ่มจากการศึกษาความหมายและลักษณะของสังคมแห่งความรู้ สภาพทั่วไปของฟินแลนด์ และวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ทำให้ฟินแลนด์ประสบความสำเร็จในการพัฒนาไปสู่สังคมแห่งความรู้ ซึ่งได้แก่ นโยบายประเทศที่ชัดเจนโดยการสนับสนุนของฝ่ายการเมือง  ระบบการศึกษาที่เสมอภาคและมีคุณภาพ  ความเสมอภาคในการรับบริการและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร  การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  บทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนา  และพื้นฐานทางด้านคุณธรรมจริยธรรมของสังคมฟินแลนด์  ในตอนท้ายของบทความได้อภิปรายถึงความท้าทายที่ฟินแลนด์ประสบภายหลังจากการพัฒนาเป็นสังคมแห่งความรู้  เพื่อเป็นสิ่งที่ประเทศไทยพึงพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งความรู้ในอนาคต

Article Details

Section
Articles