แรงงานไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ Thai Workers under Wave of Globalization

Main Article Content

พิริยะ ผลพิรุฬห์

Abstract

     รายงานฉบับนี้อธิบายถึงผลกระทบของโลกาภิวัตน์ต่อตลาดแรงงานในประเทศไทยในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นต่อผลกระทบต่อการจ้างงานและค่าจ้างของแรงงานไทย ผลกระทบต่อมาตรฐานแรงงานไทย (Labor Standards) และผลกระทบต่อการอพยพของแรงงานระหว่างประเทศ (Labor Migration) รวมถึงผลได้ทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับจากแรงงานต่างด้าว โดยการศึกษาฉบับนี้ได้จำแนกให้เห็นถึงผลได้ (Benefit) และต้นเสีย (Cost) ที่แรงงานไทยได้รับ (คาดว่าจะได้รับ) จากกระแสของโลกาภิวัตน์ ในมิติต่างๆ เช่น ระหว่างแรงงานนอกระบบ (Informal Workers) กับแรงงานในระบบ (Formal Workers), แรงงานเด็กและแรงงานสตรี เป็นต้น นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ยังนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในมิติต่างๆ สำหรับตลาดแรงงานของประเทศไทยจากกระแสของโลกาภิวัตน์ที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต

Article Details

Section
Articles