ความแตกต่างหญิงชาย และความก้าวหน้าในอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ Gender Differences and The Career Progress of Public Universities Members

Main Article Content

สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์

Abstract

     ความก้าวหน้าในอาชีพของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ  มีความแตกต่างกันตามเพศ สาขาวิชา สถานที่จบการศึกษา  ระดับการศึกษา  การดำรงตำแหน่งทางบริหาร  และการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ   เมื่อพิจารณาจากจำนวนรวมของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ  24  แห่ง  มีจำนวน  24,680  คน  เป็นผู้ชาย 11,900 คน เป็นผู้หญิง 12,780 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48.21  ต่อ 51.79 จำแนกตามสาขาวิชา พบว่า  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  มีจำนวน 10,362  คน  เป็นผู้ชาย  6,153  คน  เป็นผู้หญิง  4,209  คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.39 ต่อ 40.61  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มีจำนวน  6,555  คน  เป็นผู้ชาย  2,682  คน  เป็นผู้หญิง  3,873  คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  40.92  ต่อ 59.08 สาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มีจำนวน  7,763  คน  เป็นผู้ชาย 3,065  คน  เป็นผู้หญิง  4,698  คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  39.49  ต่อ  60.51 

       พิจารณาความก้าวหน้าในการดำรงตำแหน่งบริหารของมหาวิทยาลัย  พบว่า มีจำนวนรวม  1,816  คน  เป็นผู้ชาย  1,245  คน เป็นผู้หญิง 571  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  68.56  ต่อ  31.44  แบ่งเป็นตำแหน่งอธิการบดี  24  คน เป็นผู้ชาย  22 คน เป็นผู้หญิง 2  คน  คิดเป็นร้อยละ  91.67  ต่อ  8.33  ตำแหน่งรองอธิการบดี 183 คน เป็นผู้ชาย 146 คน  เป็นผู้หญิง 37  คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 79.78  ต่อ  20.22  ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี  74 คน  เป็นผู้ชาย  46  คน  เป็นผู้หญิง  28  คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  62.16  ต่อ  37.84   ตำแหน่งคณบดี  277 คน  เป็นผู้ชาย 220  คน  เป็นผู้หญิง  57  คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  79.42  ต่อ  20.58  ตำแหน่ง  รองคณบดี 1,082  คน เป็นผู้ชาย  684  เป็นผู้หญิง 398  คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  63.22  ต่อ 36.78  ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์  สถาบันหรือสำนักเทียบเท่าคณะวิชา 176 คน เป็นผู้ชาย 127 คน เป็นผู้หญิง 49 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 72.16 ต่อ 27.84

      พิจารณาความก้าวหน้าในการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  พบว่า  ตำแหน่งอาจารย์มีจำนวนรวม  13,111  คน  เป็นผู้ชาย  6,350 เป็นผู้หญิง  6,761  คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  48.43  ต่อ  51.57 ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มีจำนวนรวม  6,710  คน  เป็นผู้ชาย  3,028  คน  เป็นผู้หญิง 3,682  คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  45.13 ต่อ  54.87 ตำแหน่งรองศาสตราจารย์มีจำนวนรวม 4,559  คน  เป็นผู้ชาย  2,333 คน เป็นผู้หญิง 2,226  คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.17 ต่อ 48.83  ตำแหน่งศาสตราจารย์  มีจำนวนรวม  300  คน  เป็นผู้ชาย  189 คน เป็นผู้หญิง  111  คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  63.00  ต่อ 37.00

     พิจารณาจากระดับการศึกษาสูงสุดและสถานที่จบการศึกษาสูงสุด  พบว่า  จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศ  เป็นผู้ชาย  286  คน  เป็นผู้หญิง  110  คน  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  53.36 ต่อ  43.65 

     กล่าวโดยสรุปได้ว่า  อาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐในจำนวนรวมเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย  แต่ความก้าวหน้าในการดำรงตำแหน่งบริหาร  และตำแหน่งวิชาการในระดับสูงเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง

Article Details

Section
Articles