Aligning Human Resource and Innovation Strategies for the Sustainable Competitive Advantage of the Siam Cement Group (SCG)

Main Article Content

Phayat Wutthirong
Chetsada Noknoi

Abstract

     This article aims to study the alignment of the human resources (HR) and the business strategies of the Siam Cement Group (SCG), Thailand’s leading conglomerate for nearly 100 years, since its awareness of the importance of innovation in 2003. This innovation partly corresponds with the group’s vision of positioning itself as a regional leader in the business. With the present fierce business competition, SCG realizes the need to adjust its internal work processes and to promote creative innovations in order to quickly re-position the organization. This can be said to be a positive move to change itself from internal factors before being forced to change by external factors, which could result in putting SCG in a follower position. Therefore, it is imperatively true that aligning HR and business strategies is helping SCG to move forward to a sustainable competitive advantage.

     บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประสานกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์นวัตกรรมของเครือซิเมนต์ไทย (เอสซีจี) บริษัทชั้นนำของไทยซึ่งก่อตั้งมานานเกือบ 100 ปี บริษัทได้เริ่มให้ความสำคัญกับนวัตกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ส่วนหนึ่งก็เพื่อตอบสนองต่อวิสัยทัศน์องค์กรที่วางตำแหน่งของกิจการเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจในภูมิภาคนี้  ในสภาวะปัจจุบันซึ่งธุรกิจประสบกับภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรง เอสซีจีตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีการปรับกระบวนการทำงานภายในองค์กรเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรม ทั้งนี้ก็เพื่อทำให้สามารถปรับตำแหน่งของกิจการได้อย่างรวดเร็ว กล่าวได้ว่าเป็นการปรับตัวในทางบวกจากปัจจัยภายในองค์กรก่อนที่จะถูกกดดันจากปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นแทนที่จะเป็นผู้นำ เอสซีจีก็จะอยู่ในตำแหน่งผู้ตาม จึงมีความจำเป็นที่เอสซีจีจะต้องประสานกลยุทธ์ทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์นวัตกรรมเพื่อก้าวไปข้างหน้าพร้อม ๆ กับมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน

Article Details

Section
Articles