ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Main Article Content

อำพล นววงศ์เสถียร

Abstract

        การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัวในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเริ่มต้นจากการศึกษาเพื่ออธิบาย ค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในธุรกิจครอบครัวกับการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว กรณีศึกษาและการสัมภาษณ์เชิงลึกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อให้ได้ผลการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนข้อค้นพบในการวิจัยเชิงปริมาณ หน่วยวิเคราะห์คือธุรกิจครอบครัวที่มีชื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเชิงสำรวจ เป็นธุรกิจครอบครัวที่เติบโตอย่างยั่งยืนจำนวน 101 บริษัท และเติบโตแต่ไม่ยั่งยืนจำนวน 71 บริษัท กรณีศึกษาจำนวน 9 กรณีศึกษา ได้นำมาใช้เพื่อช่วยในการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ

            ผลการศึกษาพบว่าความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจครอบครัว วัฒนธรรมของธุรกิจครอบครัว ภาวะผู้นำของธุรกิจครอบครัว การจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัว และคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการครอบครัว  เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเติบโตที่ยั่งยืนของธุรกิจครอบครัว

Article Details

Section
Articles