การศึกษาภาวะผู้นำ และทิศทางใหม่เพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs The Study of Leadership and New Direction for Developing SMEs Entrepreneurs

Main Article Content

รัตติกรณ์ จงวิศาล

Abstract

      การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 2 ระยะ ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะผู้นำของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอทิศทางใหม่ในการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยนำผลการศึกษาภาวะผู้นำจากการวิจัยในระยะที่ 1 มาดำเนินการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม สำหรับระยะที่ 1 เริ่มศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ SMEs ชุดแรกจำนวน 30 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลมาสร้างและพัฒนาเป็นเครื่องมือวัดภาวะผู้นำ และนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ SMEs ชุดที่สอง จำนวน 544 คน นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจเพื่อหาองค์ประกอบของแบบวัดภาวะผู้นำ และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบจำนวนองค์ประกอบ จากนั้นนำเครื่องมือวัดไปใช้ในการศึกษาภาวะผู้นำของผู้ประกอบการ SMEs โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการ SMEs ชุดที่สามจำนวน 1,064 คน ผลการวิจัยพบว่าเครื่องมือวัดภาวะผู้นำ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การส่งเสริมแรงบันดาลใจผู้ใต้บังคับบัญชา 2) การใส่ใจและปรารถนาดีต่อผู้อื่น 3) การมีศีลธรรมในการประกอบการ 4) ความสามารถในการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 5) การเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสังคมและ  6) การเปิดกว้างยอมรับสิ่งต่างๆ  และพบว่าภาวะผู้นำของผู้ประกอบการ SMEs มีภาวะผู้นำรวมอยู่ในระดับสูง ผลจากการวิจัยในระยะที่ 2 ได้หลักสูตรการฝึกอบรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งพัฒนามาจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิ และนำมาสร้างหลักสูตรฝึกอบรมภาวะผู้นำของผู้ประกอบการ SMEs ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน มีเนื้อหา 9 โมดุล

 

Article Details

Section
Articles