การคงอยู่ของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย: โมเดลเชิงทฤษฎี Physician Retention in Community Hospitals of Thailand: A Theoretical Model

Main Article Content

นิลเนตร วีระสมบัติ

Abstract

    บทความนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรม การคงอยู่ของแพทย์ในเขตชนบท ประกอบด้วย การพัฒนาโมเดลเชิงทฤษฎีการสรรหาและการคงอยู่ของแพทย์ในเขตชนบท 3 โมเดล และโมเดลการคงอยู่ของแพทย์ผู้บริหาร 1 โมเดล งานวิจัยเกี่ยวกับการคงอยู่ของแพทย์ในเขตชนบท ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และประเทศไทย การพัฒนาโมเดลเชิงทฤษฎีการคงอยู่ของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนของประเทศไทย ประกอบด้วย ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนหรือเขตชนบท มี 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านความต้องการส่วนบุคคล ปัจจัยด้านความต้องการของโรงพยาบาลชุมชน และปัจจัยด้านความต้องการของชุมชนในเขตชนบท ปัจจัยทั้ง 3 ด้านส่งผลต่อการคงอยู่ของแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน  การปรับโมเดลเชิงทฤษฎีด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทที่เป็นจริงของประเทศไทย และการทด สอบลักษณะทั่วไปของโมเดลด้วยการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป. 

Article Details

Section
Articles