กลยุทธ์ครอบครัวไทยแก้วิกฤตจริยธรรมสังคม Family Strategies for Alleviating Moral Social Crisis

Main Article Content

ดุจเดือน พันธุมนาวิน

Abstract

     วิกฤตสังคมไทย คือ การขาดจริยธรรมในหลายด้าน ทั้งด้านการทำงาน การค้าขาย การเมืองการปกครอง และอื่น ๆ   จริยธรรมในผู้ใหญ่เกิดจากการสะสมมาตั้งแต่วัยเด็ก  โดยครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุด  เป็นที่ทราบกันในวงวิชาการจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร์ว่า การสร้างชาติเปลี่ยนแปลงสังคมต้องปรับเปลี่ยนที่จิตใจและพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่  นักวิชาการจึงต้องศึกษาค้นคว้าว่าครอบครัวจะต้องอบรมเลี้ยงดูและปลูกฝังสั่งสอนเยาวชนอย่างไร จึงจะสามารถสร้างคนดี เก่งและมีสุขในสังคมไทยให้ได้มากขึ้น  ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 นักวิชาการสาขาจิตพฤติกรรมศาสตร์ในประเทศไทยได้พบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุน การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ และการเป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่ดีด้านต่างๆ เป็นสาเหตุสำคัญต่อการพัฒนาจิตใจหลายด้านที่เกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรม  บทความนี้จึงมีจุดประสงค์ที่จะประมวลผลงานวิจัยในประเทศไทย รวมทั้งมีการเปรียบเทียบกับงานวิจัยในต่างประเทศ เพื่อแสดงให้เห็นว่า การสร้างชาติเริ่มที่การอบรมเลี้ยงดูที่สามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจและพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเสนอแนะเชิงนโยบายและให้แนวทางการพัฒนา ตลอดจนกำหนดแนวทางในการวิจัยต่อไป

 

Article Details

Section
Articles