สุนทรียศาสตร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ Aesthetics and Human Resource Development for Developing Thailand toward Knowledge Society

Main Article Content

กัญญ์ภัสสร ชาติชัยประเสริฐ

Abstract

    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ถือเป็นรากฐานสำคัญของกระบวนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาคุณค่าขั้นพื้นฐาน  สุนทรียภาพหรือความงามเป็นหนึ่งในคุณค่าขั้นพื้นฐานของมนุษย์นอกเหนือไปจากความจริงและความดี เป็นคุณค่าเบื้องต้นที่ง่ายต่อการยอมรับ ดึงดูดให้มีใจฝักใฝ่ และพัฒนาไปสู่การตระหนักถึงคุณค่าอีกสองประการ  ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับความงามหรือสุนทรียศาสตร์จึงมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ   

    บทความเรื่อง “สุนทรียศาสตร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้” เป็นผลจากการศึกษาวิจัยเรื่องสุนทรียศาสตร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นถึงความสำคัญและความสัมพันธ์ของสุนทรียศาสตร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กร  พนักงานขององค์กร ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการสังเกตการณ์จากสถานที่จริง ร่วมกับการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) จากบทความ วารสาร ตำรา งานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศและสังคมแห่งการเรียนรู้

Article Details

Section
Articles