พฤติกรรมการเล่นหวยและความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนเงินหวยเป็นเงินออมระยะยาว Behavior of Lottery Players and the Possibility of Shifting Lottery Money to Long-Term Savings

Main Article Content

พรเพ็ญ วรสิทธา

Abstract

    งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการซื้อหวยของประชาชนในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทดแทนหวยด้วยสลากออมทรัพย์ เพื่อเพิ่มเงินออมระยะยาวให้แก่ประชาชนกลุ่มนี้ โดยใช้ 2 หมู่บ้านในจังหวัดศรีสะเกษเป็นกรณีศึกษา ด้วยจำนวนตัวอย่างที่มีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้น 385 ราย

     ผลการศึกษาพบว่า ในหมู่บ้านตัวอย่างมีผู้ที่ซื้อหวย/สลากกินแบ่งรัฐบาลมากถึงร้อยละ  72  ของกลุ่มตัวอย่าง  โดยส่วนใหญ่คือร้อยละ 51 เป็นการซื้อเพราะหวังผลตอบแทน และเงินที่นำมาซื้อหวยนั้นร้อยละ 88.41 เป็นการใช้เงินส่วนตัว  แสดงว่าเป็นการซื้ออย่างมีเหตุผล มิใช่มัวเมา และมีหลักการในการลงทุนเดียวกับผู้ลงทุนทางการเงินทั่วไป

     ข้อสรุปผลที่ได้คือ ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีทางเลือกอื่นในการลงทุนทางการเงินที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าการลงทุนในหวย/สลากกินแบ่งน้อย ถ้าภาครัฐหาตราสารทางการเงินอื่นที่ได้เงินต้นคืนในอนาคตมาทดแทนการซื้อหวย/สลากกินแบ่งรัฐบาล เช่น สลากออมทรัพย์ ซึ่งมีโอกาสได้เงินต้นคืน  เงินเหล่านี้น่าจะกลายเป็นเงินออมที่สามารถนำไปใช้ในวัยเกษียณอายุได้    กองทุนนี้น่าจะเกิดขึ้นได้ง่าย เพราะลักษณะการระดมทุนเป็นไปตามพฤติกรรมการลงทุนของชาวบ้านซึ่งซื้อหวย/สลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประจำอยู่แล้ว กองทุนนี้สามารถขยายได้หากมีการออกสลากในวงกว้าง เพราะจะช่วยให้เงินรางวัลน่าสนใจขึ้น  

Article Details

Section
Articles